رياست كتابخانه
خانم رزا ضرابي عجمي سرپرستي كتابخانه تخصصي هنر را بر عهده دارد.  
 
 
کلیه حقوق متعلق به این سایت برای كتابخانه تخصصي فرهنگستان هنرمحفوظ است.