شرایط امانت
منابع قابل امانت
 کتابهای فارسی و لاتین به استثنای کتاب‌های بخش مرجع؛
تعداد امانت
برای جامعه1، حداکثر پنج کتاب و برای جامعه 2 حداکثر سه کتاب؛
مدت امانت
 حداکثر دو هفته (در صورتی که متقاضی دیگری وجود نداشته باشد، امانت کتاب تا دو هفته قابل تمدید است).
 
توجه
 استفاده از کلیه خدمات کتابخانه تخصصی از جمله امانت و مطالعه کتاب با ارائه کارت عضویت امکان پذیر است.
کاربران جامعه 3 امکان مطالعه در محل کتابخانه را دارند و امکان امانت برای این جامعه کاربری وجود ندارد.
 
کلیه حقوق متعلق به این سایت برای كتابخانه تخصصي فرهنگستان هنرمحفوظ است.