رياست كتابخانه
در حال حاضر خانم رزا ضرابي عجمي ریاست كتابخانه تخصصي هنر را بر عهده دارد.  
 
کلیه حقوق متعلق به این سایت برای كتابخانه تخصصي فرهنگستان هنرمحفوظ است.