تمدید تلفنی منابع

اعضاي محترم چنانچه از طريق الكترونيكي موفق به تمديد كتاب نشدند مي توانند براي جلوگيري از ثبت تاخير و اعتبار مالي منفي در روز موعد بازگشت يا يك روز قبل آن با شماره تلفن 66974793، اسناد امانتي خود را تمديد نمايند. شايان ذكر است مدت امانت دو هفته و حداكثر تعداد تمديد منابع دو بار و هربار به مدت يك هفته مي باشد و همچنين در صورت رزرو منبع توسط عضو ديگر امكان تمديد منبع نمی باشد.

کلیه حقوق متعلق به این سایت برای كتابخانه تخصصي فرهنگستان هنرمحفوظ است.